Privacyverklaring De Voetverwenpraktijk

De Voetverwenpraktijk richt zich op professionele voetverzorging en is gevestigd aan de Maliskampstraat 36, 5045 LT te Tilburg (tel. 06 203 476 59).

Welke informatie verzamelen wij van u en waarom?

De Voetverwenpraktijk verzamelt persoonsgegevens zoals uw naam, adres, contactgegevens en geboortedatum en daarnaast informatie die betrekking heeft op uw behandeling:

  • Medische gegevens zoals aandoeningen, medicijngebruik en (acute) voetklachten, ten behoeve van de diagnosestelling en het behandelplan;
  • Diagnosestelling incl. eventueel fotomateriaal (uitsluitend van uw voeten of delen daarvan);
  • De datum waarop u een behandeling heeft ondergaan;
  • Vastlegging van activiteiten die tijdens de behandeling(en) door de pedicure zijn uitgevoerd.

Uw algemene gezondheid staat centraal. Bovenvermelde informatie is noodzakelijk om u op een verantwoorde wijze te behandelen en/of in voorkomende gevallen door te verwijzen.

Wie gebruikt deze informatie?

De informatie die De Voetverwenpraktijk van u verzamelt, gebruikt zij uitsluitend voor haar beroepsuitoefening. In geval van doorverwijzing zal uw schriftelijke instemming worden gevraagd om uw gegevens te delen met de betreffende zorgverlener (bijvoorbeeld uw huisarts of een podotherapeut).

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden in principe bewaard zolang u onder behandeling bent tot 12 maanden na uw laatste behandeldatum.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen in Google Drive. De privacyverklaring van Google is derhalve van toepassing. U kunt deze nalezen op de website van Google: //policies.google.com/privacy.

Recht tot inzage en bezwaar

Als cliënt van De Voetverwenpraktijk heeft u het recht tot inzage, rectificatie of verwijdering (vernietiging) van de informatie die zij van u heeft verzameld. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Voetverwenpraktijk. Dit kunt u schriftelijk kenbaar maken door een mail te sturen naar: info@devoetverwenpraktijk.nl.

Toestemming en intrekking toestemming

De Voetverwenpraktijk vraagt haar cliënten om schriftelijke toestemming tot verwerking van persoonsgegevens. Deze toestemming kunt u op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar info@devoetverwenprakijk.nl o.v.v. “Intrekking toestemming verwerking persoonsgegevens”.

Gevolgen intrekking toestemming

Het niet verstrekken van uw persoonsgegevens of het intrekken van toestemming om uw gegevens te verwerken, verhindert een zorgvuldige en verantwoorde diagnosestelling en behandeling, waardoor staking van de (verdere) behandeling noodzakelijk is.

Klachtrecht bij Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft u een klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u deze melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.